Βοτανικός : φωτογραφικές προσεγγίσεις είναι μια διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας.
Τόπος η περιοχή του Βοτανικού, χρόνος το πρώτο μισό του 2008, συμμετέχουν μέλη
του phototrit, έκθεση ανοιχτή σε νέες συμμετοχές